Socialt ansvar

Mantena bidrar direkt till följande FN:s globala mål för hållbar utveckling:

Miljø og bærekraft

Mantena har, i enlighet med Åpenhetsloven, respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, och vi säkerställer allmänhetens tillgång till information om hur verksamheten hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Etik, rapportering och insyn

Leverantörer och kunder har rätt att rapportera om klandervärda förhållanden inom Mantena-koncernen.

Alla Mantenas intressenter har rätt att få insyn i företagets hantering av grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, se paragraf 1 i den norska öppenhetslagen Åpenhetsloven § 1.

Klandervärda förhållanden kan vara brott mot rättsregler, skriftliga etiska riktlinjer inom koncernen eller etiska normer som är allmänt accepterade i samhället.

Rapportering och förfrågan om insyn kan göras genom att kontakta Mantena via e-post ethics@mantena.org

Rapportering och förfrågan tas emot och bekräftas av Mantenas koncernadvokat och behandlas i enlighet med koncernens rutiner.

Miljö

Marknaden ställer allt hårdare miljökrav, och tåg är ett klimatvänligt transportsätt – både för gods och passagerare. Som en betydande underhållsleverantör i Norden är Mantenas mål att man inte ska skada den yttre miljön.

För Mantena är miljömedvetenhet och energibesparing i alla led ett viktigt mål. En rad åtgärder har genomförts – både inom energibesparing, minskad kemikalieanvändning och inte minst miljöutbildning för våra medarbetare.

Det finns fortfarande stora järnvägssträckningar som inte är elektrifierade, och där dieselutrustning används. Mantena har hög kompetens och bland den bästa utrustningen som finns för finjustering av dieselmotorer – både när det gäller förbrukning och utsläpp.

Eftersom miljön är central för modern järnvägsdrift, är vi på Mantena alltid uppdaterade inom detta område. Genom egna miljöuträkningar och deltagande i olika miljöprojekt har vi alltid full översikt och kontinuerligt fokus på detta arbete.

Mantena är certifierat enligt NS-EN ISO 14001:2015. Årliga bedömningar av företagets miljöåtgärder och väsentliga miljöaspekter genomförs, vilket sedan utgör underlaget för företagets miljöarbete.