Samfunnsansvar

Mantena bidrar direkte til følgende FN bærekraftsmål:

Miljø og bærekraft

Mantena har, jfr Åpenhetsloven, respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, vi sikrer allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det er gjennomført en risikovurdering og en aktsomhetsvurdering av vår leverandør kjede og rapporten fra dette arbeidet kan du lese her: Rapport fra Mantena arbeid med bærekraft og aktsomhetsvurderinger (PDF)

Konklusjon fra arbeidet:
Basert på leverandørenes besvarelser i de innkomne egenrapporteringsskjemaene, er vår vurdering at egenrapporteringen viser at våre leverandører anses for å utgjøre en lav til middels risiko for negativ påvirkning. Det er så langt ikke avdekket leverandører med negativ påvirkning som har medført tiltak, eller vurdering av tiltak.

Etikk, varsling og innsyn

Leverandører og kunder har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Mantenakonsernet.

Alle Mantenas interessenter har rett til innsyn i virksomhetens håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold jfr. Åpenhetsloven § 1.

Kritikkverdige forhold kan være brudd på rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i konsernet eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Varsling og forespørsel om innsyn kan skje ved å kontakte Mantena på e-post ethics@mantena.org

Varsel og forespørsel mottas og bekreftes av Mantena konsernadvokat og behandles i tråd med konsernets rutiner.

Miljø

Markedet stiller stadig strengere miljøkrav, og tog er en klimavennlig transportmetode – både for gods og passasjerer. Som en betydelig vedlikeholds­leverandør i Norden, har Mantena en målsetting om ingen skade på det ytre miljø.

For Mantena er miljøbevissthet og energisparing i alle ledd et sentralt mål. Det er gjennomført en rekke tiltak – både innenfor energiøkonomisering, reduksjon i kjemikaliebruk og ikke minst miljøopplæring hos våre ansatte.

Det er fortsatt store jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert hvor det benyttes dieselmateriell. Mantena har høy kompetanse og noe av det beste utstyret som finnes for finjustering av dieselmotorer – både med hensyn til forbruk og utslipp.

Fordi miljø står sentralt i moderne jernbanedrift, er vi i Mantena alltid oppdatert på området. Gjennom vårt eget miljøregnskap og deltakelse i ulike miljøprosjekter har vi alltid full oversikt og kontinuerlig fokus på dette arbeidet.

Mantena er sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015. Det gjennomføres årlige vurderinger av selskapets miljøtiltak og vesentlige miljøaspekter, som grunnlag for virksomhetens miljøarbeid.