Mantena Annual Report 2021

Mantenas årsredovisning för 2021 har nu publicerats. Tågbranschen drabbades hårt under pandemin och effekterna märktes också hos Mantena.

– Vi lyckades hantera ett tufft år utan att ta emot coronastöd. Ändå har vi tagit oss igenom perioden starkare, eftersom vi har förmåga att anpassa oss, säger John Arne Ulvan, vd för Mantena.
Mantena har gjort avsättningar för förluster, samtidigt som effektiviseringsåtgärder ger resultat.

– Hittills i år är siffrorna positiva, så det ser något ljusare ut. Men vi måste vara beredda på att fortsätta vår omställning – och att hantera de ökade kostnader som kriget i Ukraina medför, säger John Arne Ulvan.

Det viktiga tågunderhållet

Alla tåg måste genomgå regelbundet och frekvent underhåll för att kunna köras. För resenärerna innebär det att tågen finns på plats och körs på ett säkert sätt som förväntat. Mantena är den största aktören inom tågunderhåll i Norge och är därför en viktig del av den norska järnvägen. Mantena var tidigare en del av NSB-familjen och ägs nu av Nærings- og fiskeridepartementet.

Stärkt konkurrenskraft

Mantena har vunnit flera uppdrag i tuff konkurrens även under 2021. Samtidigt har Mantena ett negativt ekonomiskt resultat för året. Det beror på avsättningar för förväntade förluster på tidigare ingångna avtal, pandemieffekter och ett behov av ytterligare effektivisering av verksamheten.

– Det finns mycket att vinna på fortsatt innovation och optimering av järnvägen. Vi som arbetar med tågunderhåll är en viktig aktör i detta. Med optimalt underhåll kan vi ge tågen längre livslängd och på så sätt minska kostnaderna för samhället. Detta är ett viktigt bidrag till den gröna omställningen. Tågen ska kunna vara i trafik så mycket som möjligt och så länge som möjligt, innan man måste bygga nya tåg. Det kräver bra underhåll för att säkerställa detta och samtidigt förebygga behovet av reservdelar, säger John Arne Ulvan.

Under 2021 har åtgärder inletts både för att stärka bolagets ekonomiska utveckling och för att öka konkurrenskraften. Åtgärderna inkluderar ett effektiviseringsprogram som under de kommande två åren kommer att bidra till att minska kostnaderna och öka konkurrenskraften avsevärt. Det har även gjorts utvärderingar av avtalsportföljen med följden att flera olönsamma avtal kommer att sägas upp under 2021 och 2022.

Corona och kriget i Ukraina

Coronapandemin har påverkat järnvägsbranschen. Färre resenärer har medfört lägre intäkter för tågbolagen. Tågen har kört färre kilometer. Det har påverkat Mantenas intäkter eftersom tågen underhålls utifrån kilometerintervall och intäkterna är kopplade till det. Därför har vi haft lägre intäkter samtidigt som våra kostnader har varit desamma, delvis till följd av behovet av beredskap. Mantena har inte tagit emot något coronastöd.

Järnvägsreformen har sedan tidigare medfört stora förändringar även för underhållsbranschen. Ett förändrat avtalssystem som ställer stora krav på kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Även underhållsföretaget måste ta förluster vid oförutsedda underhållsbehov eller om tågen körs mindre.

Kriget i Ukraina har lett till högre energikostnader. Nu ökar priset på reservdelar till tåg. Det beror på bristande tillgång och högre produktionspriser.

– Systemet måste effektiviseras och Mantena ligger i framkant i det här arbetet. Vi arbetar med åtgärder där vi sparar pengar genom att både sänka kostnaderna och arbeta mer effektivt. Ett konkret exempel är reservdelslager. Mycket kapital har varit bundet i att ha ett reservdelslager som varit för stort och nu har vi minskat det något. Dessutom tittar vi på möjligheter att uppnå bättre villkor vid inköp, säger John Arne Ulvan.

Grön omställning – och besparingar för samhället

Mantena har tagit täten för att visa hur själva systemet för tågunderhåll kan ge besparingar för samhället. Det handlar om att man ser över alla underhållskrav och tittar på vad som faktiskt är nödvändigt att utföra vid alla serviceintervall. Målet med detta är att undvika onödigt arbete och onödigt hög förbrukning av reservdelar. Dessutom kan man då också utnyttja tåget bättre totalt sett genom att skapa mer ”drifttid” per tågset.

– Den här typen av modernisering av underhållet är ett initiativ vi har tagit, men förändringar av systemet kräver att hela branschen hänger med: de som äger tågen och de som kör dem. En sådan modernisering måste ses mot bakgrund av den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin. Helst bör tågen hållas i trafik och få en så lång livslängd som möjligt, samtidigt som förbrukningen av reservdelar minskar. Då måste underhållet vara både bra och effektivt, säger John Arne Ulvan.