Mantena Annual Report 2021

Mantenas årsrapport for 2021 er nå publisert. Tog-bransjen led under pandemien og virkningene ble også merket hos Mantena.

– Vi klarte å håndtere et tøft år uten å få koronastøtte. Vi har likevel kommet styrket ut av det fordi vi evner å omstille oss, sier John Arne Ulvan, administrerende direktør i Mantena.

Mantena har måttet sette av avsetninger til tap, samtidig som effektiviseringstiltak viser resultater.

– Tallene er positive hittil i år, slik sett ser det noe lysere ut, men vi må belage oss på å fortsette omstillingen vår – og å håndtere de økte kostnadene som krigen i Ukraina fører med seg, sier John Arne Ulvan.

Det viktige togvedlikeholdet

Alle tog må ha jevnlig og hyppig vedlikehold for å kunne være i drift. For de reisende betyr dette at togene er på plass og i sikker drift som forventet. Mantena er den største aktøren innen togvedlikehold i Norge og er derfor en viktig del av norsk jernbane. Mantena var tidligere en del av NSB-familien og er nå eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Styrking av konkurranseevnen

Mantena har vunnet en rekke oppdrag i tøff konkurranse også i 2021. Samtidig får Mantena et negativt økonomisk resultat for året. Dette skyldes avsetninger for forventet tap på tidligere inngåtte kontrakter, effekter av pandemien og et behov for ytterligere effektivisering av driften.

– Det er mye å hente i videre innovasjon og optimalisering av jernbanen. Vi som driver med togvedlikehold en viktig aktør i dette. Med optimalt vedlikehold kan vi gi togene lang levetid og på denne måten redusere kostnader for samfunnet. Det er et viktig bidrag i det grønne skiftet. Tog bør kunne være i trafikk så mye som mulig og så lenge som mulig, før det må bygges nye. Kun godt vedlikehold kan sørge for dette og også sørge for å forebygge behovet for reservedeler, sier John Arne Ulvan.

Det er gjennom 2021 initiert tiltak både for å styrke den økonomiske utviklingen i selskapet og øke konkurranseevnen. Tiltakene inkluderer et effektiviseringsprogram som over de neste to årene vil bidra til å redusere kostnadene og øke konkurranseevnen vesentlig. Det er også gjort vurderinger av kontraktsporteføljen med den konsekvens at flere ulønnsomme avtaler avsluttes i 2021 og 2022.

Korona og krigen i Ukraina

Koronapandemien har preget jernbanebransjen. Færre passasjerer har gitt lavere inntekter for togselskapene. Togene har kjørt færre kilometer. Dette har påvirket Mantenas inntekter fordi tog vedlikeholdes på kilometerintervall og inntektene er knyttet til det. Derfor har vi hatt lavere inntekter samtidig som kostnadene våre har vært de samme, blant annet som følge av behovet for beredskap. Mantena har ikke fått koronastøtte.

Fra før har jernbanereformen gitt store endringer også for vedlikeholdsbransjen. Et endret kontraktsregime som stiller store krav til kostnadskutt og effektivisering. Også vedlikeholdsselskapet må ta tap ved uforutsette vedlikeholdsbehov eller dersom togene kjøres mindre.

Krigen i Ukraina har gitt økte kostnader innen energi. Nå øker prisen på deler til tog. Det har sammenheng med vanskeligere tilgjengelighet og økte produksjonspriser.

– Effektivisering av systemet er nødvendig og Mantena går i front i dette arbeidet. Vi er i gang med tiltak der vi både sparer penger ved både å kutte kostnader og jobbe mer effektivt. Et konkret eksempel er delelager. Mye kapital har vært bundet opp i å ha et delelager som har vært i overkant stort, nå har vi redusert det noe. I tillegg ser vi på mulighetene til å oppnå bedre vilkår ved innkjøp, sier John Arne Ulvan.

Grønt skifte – og besparelser for samfunnet

Mantena har gått i front med å peke på hvordan selve regimet med togvedlikehold kan gi besparelser for samfunnet. Det innebærer å gå gjennom alle krav til vedlikehold og se dem opp mot hva som faktisk er nødvendig å utføre ved alle serviceintervaller. Målet med det er å unngå unødvendig arbeid og unødvendig høyt forbruk av deler. I tillegg kan man da også utnytte toget bedre samlet sett ved å skape mer «oppetid» per togsett.

– Denne typen modernisering av vedlikehold er et initiativ vi har tatt, men endringer i regimet krever at hele bransjen er med på lasset, de som eier togene og de som drifter dem. En slik modernisering må sees i sammenheng med det grønne skiftet og sirkulærøkonomi. Ideelt sett bør togene holdes i trafikk og få en så lang levealder som mulig, samtidig som vi reduserer forbruket av reservedeler. Da må vedlikeholdet være både godt og effektivt, sier John Arne Ulvan.