Risikovurderinger på agendaen.

 

Tore Hanseth er sikkerhet- og kvalitetsrådgiver i Mantena. En av hans oppgaver er å sørge for at vi hele tiden jobber i samsvar med myndighetenes lover og forskrifter, samt gjeldende sertifiseringer og kontraktskrav.

 

Risikobasert tilnærming

Hanseth forteller at jernbanesektoren har sterk tradisjon for å være prosessbasert, altså at man først og fremst jobber i henhold til prosedyrer, instruksjoner og annet underlag for å utføre vedlikehold. Verden endrer seg og det forventes i dag mer både av maskiner og menneskene som utfører jobbene. Det må jobbes raskere og smartere, med dette følger også økt risiko. Sammen med endringer i regelverk og rammebetingelser, har sektoren overordnet gått fra kun å tenke prosess til å inkludere en risikobasert tilnærming.

 

En viktig del av arbeidet med sikkerhet og kvalitet i Mantena er nettopp å gjøre gode risikoanalyser og sikker jobb-analyser (SJA). Hanseth ser på sikker jobb-analyser som en ekstra sjekkliste, noe som viser at man har gjort alle vurderinger som må gjøres.

 

– Vi må til enhver tid tenke på alle mulige faktorer som kan påvirke trafikksikkerheten. En SJA skal hjelpe oss til å gjøre gode vurderinger av om de oppgavene vi gjør kan påvirke sikkerheten. Våre SJA-er og risikoanalyser har mange oppgaver, de skal blant annet reflektere vedlikeholdet på jernbanemateriellet, hjelpe oss til å varsle kundene når det er nødvendig, samt bidra til å ivareta helse, sikkerhet og miljø. Et viktig moment er at våre analyser er tilrettelagt på en slik måte at de ivaretar oppfølgingen av tidlig indentifiserte farer eller risikoer.

 

SJA og førstelinje

Å ha risikoanalyser som en del av et styringssystem er én ting, utfordringen er ifølge Hanseth å få det til å bli brukt i hverdagen.

 

– Våre risikoanalyser skal være mer enn et verktøy for ledelsen. For oss er det viktig at alle nivåer fra mekanikere til teknikere til management, er flinke til å bruke disse verktøyene. For å sikre eierskap og bruk, har vi laget en egen mal for bruk. SJA-ene har åtte hovedområder ut fra hvilket område det skal gjøres en risikovurdering på og som sikrer at nødvendige områder blir vurdert. Disse punktene hjelper oss å vurdere om arbeidet vi utfører under vedlikehold kan påvirke trafikksikkerheten og sikrer at vurderingen blir lik. Våre SJA-er blir nå brukt av både førstelinje og et bredt sammensatt lag av mekanikere, ingeniører og folk i andre roller.

 

Den menneskelige faktoren

Hanseth sier at den menneskelige faktoren bare vil bli viktigere i tiden som kommer når det gjelder risikovurderinger i jernbanesektoren.

 

– Med de endringer som jernbanesektoren står overfor, kommer vi ikke utenom den menneskelige faktoren med tanke på å se begrensninger og hvorfor det skjer uønskede hendelser. Den menneskelige faktoren vil derfor få mer fokus framover. Høy grad av risikostyring i alle ledd er avgjørende for å sikre gode leveranser og ikke minst for å unngå uønskede hendelser.