Fra 1/1-20 eies Mantena av Nærings- og fiskeridepartementet; på engelsk Ministery of Industry and Fisheries.

“Regjeringa har vedtatt å overføre eigarskapsforvaltinga av det heilstatlege togvedlikehaldsselskapet Mantena frå Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), med verknad frå 1. januar 2020. Overføringa er i tråd med retningsliner i regjeringas nye eigarskapsmelding.

– Gjennom statleg eigarskap av Mantena syrgjer staten for at det finst ein leverandør av vedlikehalds- og verkstadtenester for skjenegåande materiell i den norske marknaden, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I eigarsapsmeldinga som regjeringa la fram tidlegare i haust går det fram at statens eigarskap i forretningsmessige selskap bør forvaltas av den sentrale eigarskapseininga i Nærings- og fiskeridepartementet Som oppfølging av det flyttar vi no selskapet.”

Les mer her